Laatste nieuws

Iedere 2e woensdag van de maand komt de meditatiekring bij elkaar in de kerkzaal van De Toevlucht, 20.15-21.15 uur. Vanaf 20.00 uur kunnen deelnemers binnenkomen, om kwart over 8 gaat de buitendeur dicht. Na afloop is er gelegenheid nog even kruidenthee te drinken.

Het meditatie-uur bestaat uit ademhalings- en lichaamsoefeningen om tot ontspanning te komen en daarna wordt een meditatieve tekst gelezen met daarom heen veel stilte en muziek.

We beginnen het nieuwe seizoen met een meditatiewandeling op woensdag 11 september, 20.00 uur in het natuurgebied achter café de Uylenburch, Delfgauw.

Voor informatie en aanmelden: ds. Attie Minnema en Hans Bouman (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

De startzondag is, i.t.t. eerder berichtgeving niet op 22 september maar op 29 september. Het thema voor deze zondag zal zijn: ‘Zingend Geloven met hart en ziel’. Hiermee sluiten we aan bij het jaarthema van de PKN (Protestantse Kerk) voor komend seizoen: ‘Met hart en ziel geloven’. Tijdens deze startzondag willen we aandacht besteden aan het nieuwe liedboek.

De kerkdienst zal weer wat langer duren en er is gelegenheid om na te praten na de viering tot ongeveer 13.00 uur. Er zal uiteraard tijdens heel de viering kindernevendienst en oppas zijn.

In het kader van deze startzondag een: oproep voor muzikanten:

Wie, jong of ouder, wil op startzondag in een muziekgroepje samenspelen? Van te voren ontvang je de muziek en tijdens de kerkdienst is er gelegenheid om samen te oefenen. Alle instrumenten zijn welkom !!!

 

Aanmelden bij Astrid Driesprong This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via de lijst op het prikbord.

We verblijven weer in het koetshuis van en bij de Emmaüspriorij. De invulling van het weekend zal bestaan uit ontmoeting, gesprekken, wandeling, indien mogelijk een rondleiding en een gesprek met één van de zusters en (uiteraard niet verplicht) de vieringen (3 per dag) samen met de zusters.

Wie hiervoor belangstelling heeft graag z.s.m. aanmelden bij Christiaan Wallet, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Ada van der Ster This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 015 3619828

JOP

Sinds kort is er in Ypenburg een JOP. Deze letters staan voor Jongeren Ontmoetings Plek. Het is een stalen bouwwerk waar de jongeren in kunnen zitten. Het is draaibaar en kan uit de wind worden gedraaid zodat de jongeren droog en beschut kunnen zitten en elkaar kunnen ontmoeten. In steeds meer plaatsen in Nederland kun je dergelijke plekken, in allerlei vormen, zien verschijnen. Volgens de informatie is een JOP vandalismebestendig (hufterproof) en als de jeugd rond de JOP geen rommel, blikjes e.d. laat slingeren is wat mij betreft hen van harte een dergelijke hangontmoetingsplek gegund.

Het is de eerste keer dat ik kennismaak met een dergelijke JOP. De afkorting op zich is bij mij al langer bekend, namelijk vanuit de kerkelijke organisatie. En het toevallige en eigenlijk heel leuke aspect daarbij is dat ook binnen de kerkelijke wereld JOP te maken heeft met jongeren. JOP is in de protestantse kerk de organisatie die zich bezighoudt met het jeugdwerk. JOP staat voor Jeugd Organisatie Protestantse Kerk. En je zou, met een knipoog naar de JOP in Ypenburg en elders, kunnen zeggen dat ook de kerkelijke JOP jongeren beschutting wil bieden. De beschutting van kerk en geloof.

JOP wil jongeren stimuleren om bezig te zijn met geloven, met God, met de ander en de wereld om hen heen. JOP wil jongeren proberen te helpen om te ontdekken wat ze van geloven vinden en wat ze ermee kunnen in hun leven. JOP ondersteunt daartoe mensen die zich in de plaatselijke kerken bezig houden met de jeugd en JOP ontwikkelt allerlei materiaal voor het kerkelijk jeugdwerk. Zo wil JOP kerkelijke gemeente stimuleren om ook oog en oor te hebben voor de jongeren in de kerk.

Het is niet gemakkelijk om jongeren een echte plek in de kerk te geven waar ze zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Vormen die gebruikt worden en het taalgebruik in de kerk staat vaak veraf van de jongeren. Natuurlijk zijn jongeren van harte welkom in de kerk, maar vaak wordt van hen verwacht dat ze zich aanpassen aan de volwassenen belevingswereld en manier van doen. Daarbij hebben jongeren vaak hele andere interesses en hebben ze het druk met school, vrienden en hun weg zoeken in de maatschappij.

Het is een uitdaging voor de kerk om jongeren te laten ervaren dat ze er volop bij horen in de kerk, dat ze zichzelf mogen zijn met hun geloof en hun vragen en dat zich daarin serieus genomen voelen. Misschien moeten we als kerk daarbij ook nog wat meer flexibel en ‘draaibaar’ worden. En kunnen we jongeren dan de ervaring meegeven dat ze altijd ‘beschutting’ kunnen vinden in het geloof en in de kerk.

Op 25 mei is het nieuwe liedboek gepresenteerd. Dit is precies 40 jaar na het uitkomen van het Liedboek voor de kerken uit 1973. Over de achtergronden en de opzet van het liedboek is te lezen op www.liedboek.nl In de kerk liggen exemplaren van de glossy ‘Ik zing’ die is uitgegeven bij de presentatie van het nieuwe liedboek. In dit magazine staan interviews met redactieleden en informatie over de verschillende uitgaven van het nieuwe liedboek. Dit magazine is ook digitaal te lezen via http://www.liedboek.nl/voorbeelden/ik-zing-magazine .

In de kerkdienst van zondag 2 juni besteden we aandacht aan het nieuwe liedboek en zingen we liederen die de breedte van de keuze van liederen van het nieuwe liedboek weergeven. In het liedboek zijn, naast de 150 psalmen en een aantal gezangen uit het vorige liedboek, liederen uit allerlei tradities opgenomen: moderne kerkliederen, Taizé, Iona, Opwekkingsliederen, gezongen liturgische teksten. Daarnaast zijn er ook teksten voor gebed, opening en sluiting van kerkelijke bijeenkomsten enzovoort.

Natuurlijk hoopt iedereen dat zijn of haar favoriete lied is opgenomen in het nieuwe liedboek. En er zullen vast ook liederen in het liedboek staan die u/jou persoonlijk minder aanspreken. Maar het waardevolle van dit liedboek is dat het de breedte van de geloofbelevingen die in onze Protestantse Kerk aanwezig is weerspiegelt. Zoals een uitspraak in één van de interviews in het magazine ‘Ik zing’ het zegt:  “Dit is niet mijn lied, maar het is goed voor de kerk dat het er in staat”. In die zin is het nieuwe liedboek ook een manier om elkaar in ieders geloofsbeleving te leren kennen.

De kerkenraad heeft, op voorstel van de werkgroep eredienst, besloten niet de nieuwe liedboeken aan te schaffen (of dat van gemeenteleden te vragen), maar via zondagsbrief en beamer zullen we hier de komende tijd volop mee kennismaken en zal steeds ook aangegeven worden waar een lied in het nieuwe liedboek vermeld staat.

Op de litteratuurplanken in de foyer ligt informatie over de verschillende uitgaven van het nieuwe liedboek. Wie het missionair werk van de PKN gaat steunen ontvangt het nieuwe liedboek gratis.

De eerste druk van het liedboek was al voor het verschijnen uitverkocht, wellicht dat u dus even geduld moet hebben als u een exemplaar bestelt.

Sinds onze wijkgemeente bestaat (1999) hebben een aantal gemeenteleden belijdenis gedaan in onze wijkgemeente en enkelen elders. Het doen van belijdenis van je geloof is een bijzonder moment in je lid zijn van de kerk en als gelovige. Als werkgroep pastoraat willen we graag een avond organiseren om met elkaar daarop terug te kijken: wat heeft de belijdenis toen voor je betekend en hoe heeft dat een plek gekregen in je leven als gelovige en kerklid? Wat verwachtte je daarbij van de kerk/gemeente en is aan die verwachtingen beantwoord?

En eventueel hopen we ook suggesties te ontvangen rond de belijdenisvoorbereiding, viering en hoe we degenen die belijdenis hebben gedaan kunnen steunen in de doorwerking daarvan.

Degenen die de afgelopen 12 jaar belijdenis hebben gedaan hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen (heb je deze gemist, meld je dan even bij één van ondergetekenden).

Deze avond zal zijn op woensdag 29 mei, in De Toevlucht, tijd 20.00-21.30 uur met daarna nog even gelegenheid om elkaar te ontmoeten en informeel na te praten. Aanmelden graag voor 21 mei bij Ada van Ster of Astrid Driesprong.

De werkgroep pastoraat.

De afgelopen weken zijn kerk en geloof volop in het nieuws geweest. Na het nieuws over aftreden en  verkiezing van de paus was vorige week in de media heel wat aandacht voor The Passion: ‘de laatste uren van Jezus in popmuziek’. En dan zijn er, naast de gebruikelijke t.v. uitzendingen van kerkelijke vieringen en nieuwsprogramma’s, ook af en toe nog programma’s waarin niet-gelovigen worden bevraagd op hun visie op kerk en geloof. Wat in die gesprekken opvalt is dat bij veel niet-gelovigen een nogal eenzijdig en zelfs verouderd beeld van kerk en geloof bestaat. Dat het in de kerk nog steeds gaat over wat er allemaal niet mag, dat er nog steeds wordt gedreigd met de hel, dat kerkdiensten saai zijn, enzovoort. Alsof er in al die jaren in de kerk niets veranderd is. Natuurlijk zijn er nog steeds behouden en zelfs fundamentalistische stromingen in de christelijke kerk en in andere godsdiensten, maar op veel gebieden is er ook veel veranderd in opvattingen over God, geloof en Bijbel en ook in de ruimte die er is om op ieders eigen manier invulling te geven aan je geloofsbeleving. Maar blijkbaar laten we dat als kerken en gelovigen te weinig zien aan de buitenwereld. Ondanks allerlei (social) media die ook kerken gebruiken, dringen moderne vormen van kerk- en gelovig zijn weinig door in de samenleving.

Maar binnenkort komt de kans om te laten zien dat het in de kerk niet al eeuwen en altijd hetzelfde liedje is. Ook letterlijk niet, er zijn heel wat nieuwe kerkliederen, en dat zegt ook iets van de verscheidenheid en ruimte die er is gegroeid in kerken en in geloofsbeleving. Binnenkort komt er een nieuw liedboek uit, met liederen uit allerlei richtingen en tradities. Het geeft de mogelijkheid om met heel veel verschillende gelovigen te zingen, zonder hokjes en grenzen van kerk, geloof, twijfel en ongeloof.

Jammer genoeg kunnen, ook binnen de kerken, sommigen het toch weer niet laten bij voorbaat al kritiek te uiten. Naar hun mening is dit nieuwe liedboek nu al een mislukking omdat er ‘vreselijke’ liederen in zijn opgenomen of te weinig van hun geliefde genre. En de feestelijke presentatie van het nieuwe liedboek (eind mei) wordt misschien geboycot door bepaalde groepen omdat er workshops worden gehouden over mediteren met muziek en over de toegankelijkheid van het nieuwe liedboek voor homoseksuelen. Blijft het nu altijd hetzelfde liedje? Laten we als kerk nu weer een zuur en veroordelend beeld naar buiten zien?

Hopelijk kunnen we met het nieuwe liedboek straks, al zingend, die zure, kritische geluiden overstemmen en aan de buitenwereld laten horen hoe vrolijk en veelkleurig de kerk en het geloof van deze tijd zijn.


De werkgroep ‘Geloven op Ypenburg’ waarin de r.k. parochie, Chinese christelijke kerk, de evangelische Morgenstond gemeente en onze protestantse wijkgemeente vertegenwoordigd zijn, organiseert één keer per jaar een ontmoetingsavond. Die zal deze keer zijn op maandag 18 februari in De Toevlucht. Als onderwerp spreken we met elkaar over onze beleving van de tijd voor en van Pasen.

Tijd: 20.00 uur (kerk open, koffie/thee 19.30 uur), tot 22.00 uur.

Ook dit voorjaar organiseert de werkgroep pastoraat weer Groothuisbezoekavonden. Wat betreft het thema sluiten we aan bij de thema’s van de landelijke Protestantse Kerk van deze afgelopen jaren: geloof, hoop en liefde. Het begrip ‘hoop’ is in onze wijkgemeente nog niet aan de orde geweest, vandaar de keus voor het thema: ‘Hopen op verandering’.

Ieder adres ontvangt hiervoor een uitnodiging en kan aangeven welke avond 1e of 2e voorkeur heeft.

De data zijn: donderdag 21 febr. (Zwaluwsingel 128), maandag 4 mrt. (Anthony Fokkersingel 21), donderdag 7 mrt (Henricuskade 279). Graag ontvangen we uw aanmelding vóor 10 febr. bij één van de ouderlingen. Verdere informatie bij de werkgroep pastoraat.

Vanaf zondag 2 december zijn we in de kerk in de Adventstijd. Advent betekent verwachten, we kijken uit naar de komst van het Licht der Wereld. In die verwachting laten we ons deze weken voeden door de woorden van profeten. Iedere zondag komt een profeet aan het woord, die vertelt over de dag die komen gaat.

Wie met profeten dromen droomt, ziet aan de horizon,

hoe er een ware koning komt, zo stralend als de zon.

Tijdens de Adventsweken is de kleur in de kerk paars, kleur van bezinning en inkeer, voorbereiding op het feest van Kerst.

Subcategories

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2021-04-18 09:58:00 Luister
2021-04-11 09:55:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 25 April om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: mevr. M. Griffioen
Ouderling van dienst: Marlies Verbaan