Laatste nieuws

Naast de Bijbel is de Koran één van de belangrijke religieuze boeken in onze tijd en samenleving. Door de komst van de Islam en moslims worden we hiermee geconfronteerd, maar vaak weten we er eigenlijk maar weinig van of leven er bij ons vooral vooroordelen en weerstand. Dit terwijl er veel overeenkomsten zijn tussen de Bijbel (het Oude Testament) en de Koran. Door teksten te lezen en te bespreken die in beide boeken voorkomen, worden ook de ons bekende Bijbelverhalen weer verdiept.

We bestuderen enkele teksten aan de hand van de brochure ‘Leven, oecumene, wijsheid – Teksten lezen uit Bijbel en Koran’, een uitgave van de Raad van Kerken Nederland.

De teksten gaan over drie bekenden figuren die zowel in de Bijbel als in de Koran voorkomen: Adam/Iblies, Abraham/Ibrahiem en Salomo/Soelaimaan.

In deze leeskring staat kennismaking met de Koran centraal. Daarbij krijgen de deelnemers (enig) zicht op de inhoud van de Koran en op wat ‘geloven’ voor een moslim betekent. Het lezen van teksten in de Koran en Bijbel brengt het gesprek ook op verschillen en overeenkomsten tussen Bijbel en Koran, en is aanleiding om –op basis van het thema- het inhoudelijke gesprek met elkaar aan te gaan. Wat levert deze kennismaking met de Koran op aan vragen en mogelijke antwoorden met het oog op mijn eigen geloven en leven als christen?

De brochure wordt via de e-mail toegezonden of kan besteld worden bij Raad van Kerken in Nederland.

De data zijn: donderdag 16 febr., 2 maart en woensdag 29 maart.

Wie hier nog aan mee wil doen graag z.s.m. aanmelden bij ds. Attie Minnema.

Een leeskring op het raakvlak van filosofie en geloof:

 

Erfenis zonder testament – Hans Achterhuis en Maarten van Buuren

Filosofische overwegingen bij de Tien Geboden.‘Wat moeten wij als moderne mensen met

archaïsche voorschriften die duizenden jaren

geleden zijn ontstaan, in een traditionele

tribale samenleving die totaal verschilt van

onze hedendaagse wereld? Wat kunnen de

tien geboden voor ons nog te betekenen

hebben?’ (blz. 7).

 

In dit boek bespreken Achterhuis en van Buuren de tien

geboden, de betekenis in de tijd en context van hun oorsprong, en de (mogelijke) betekenis van deze voorschriften en hun bedoeling in onze tijd. Ze maken daarbij gebruik van de inzichten van grote filosofen zoals Spinoza, Nietzsche, Max Weber, Hannah Arendt enz.

Naast theologische informatie rond de geboden is hun insteek is dus vooral een filosofische, waarbij het hun bedoeling is

 

‘de overwegingen over de oorsprong van elke van de tien geboden steeds te laten uitmonden in conclusies die relevant zijn voor onze eigen manier van handelen en denken in het hier en nu’ (blz. 12).

 

Enkele voorbeelden van actuele onderwerpen die zij bespreken zijn: de zondagsrust, bankierseed, het onderwijs, religieus gemotiveerd geweld.

 

Tijd: 20.00-22.00 uur, meestal bij één van de deelnemers thuis. Info, aanmelding en gespreksleiding: Hans Bouman This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aanmelden voor 7 oktober.

Liberaal Christendom – Ervaren, doen, denken

– R. Benjamins, J. Offringa, W. Slob e.a.

 

Een boek over ‘liberaal christendom’, liberaal in de betekenis van een ruimdenkend vorm van christelijk geloven, dat laat zien hoe we vandaag de dag van God kunnen spreken, met de Bijbel kunnen omgaan en vanuit christelijke inspiratie kunnen leven.

In korte, goed leesbare hoofdstukken komen de grote vragen en onderwerpen van het christelijk geloof aan de orde, ingegaan wordt op actuele vragen rond Jezus, de Bijbel en de relatie tussen kerk en wereld. Verder krijgen religieuze speelvelden als liturgie, gebed en ritueel de nodige aandacht.

En in hoofdstukken over geweld, vrijheid, liefde, seks, creativiteit en gastvrijheid wordt beschreven hoe een liberale geloofshouding doorwerkt in het alledaagse leven.

Enkele citaten over het boek:

'Smakelijke kost voor de reflectieve christen.' - Trouw

'Heerlijk dat er theologen opgestaan zijn om deze zware kost voor ons te vertalen naar een theologie van deze tijd, en dat in de vorm van een handzaam en zeer bruikbaar boek. Een absolute must-read voor iedereen die inmiddels vastgelopen is in het ondoordringbare en archaïsche taalgebruik van de grote dogmatici’. - Woord & Dienst

‘Heel geschikt voor gespreksgroepen, vooral ook omdat je de hoofdstukken los van elkaar kunt lezen […] met waardevolle verwijzingen, als bronnen en om verder te lezen. … een eindoordeel? Een prachtig boek! We hebben maar één advies: lezen, liefst samen met anderen!’ - Tijdschrift Vrijzinnig

Data worden in overleg afgesproken, tijd: 20.00-22.00 uur. Info, aanmelding en gespreksleiding bij ds. Attie Minnema.

Aanmelden voor 7 oktober.

Vier keer per jaar organiseren we maaltijden voor ouderen en voor wie vaak alleen eet. Voor wie ‘nieuw’ is in onze wijkgemeente is de maaltijd ook een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen.

De data voor het komende seizoen zijn: (altijd op woensdag): 19 oktober, 15 februari 2017, 3 mei. De maaltijden worden aangekondigd via de nieuwsbrief en de kerkbode en aanmelding kan via de lijst op het prikbord in de foyer. Tijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur. De kosten zijn € 6,-,.

Voor de komende maaltijd aanmelden uiterlijk zondag 16 oktober via de lijst in de foyer of bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De werkgroep pastoraat.

De eerstvolgende gemeentemaaltijd is op woensdag 17 augustus, 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur.

Enkele weken van te voren zal er een intekenlijst op het prikbord in de foyer hangen. Aanmelden, ook bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uiterlijk zondag 14 aug.

Vier keer per jaar houden we in De Toevlucht een ‘gemeentemaaltijd’, maaltijden voor ouderen en voor wie vaak alleen eet. Voor wie ‘nieuw’ is in onze wijkgemeente is de maaltijd ook een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen. Buren en kennissen zijn ook van harte welkom. Aanmelden is wel altijd even noodzakelijk en de kosten zijn € 6,-,.

De werkgroep pastoraat heeft inmiddels weer een aantal data gepland. Deze overige data zijn: (altijd op woensdag): 19 oktober, 15 februari 2017, 3 mei. De maaltijden worden aangekondigd via de nieuwsbrief en de kerkbode en aanmelding kan via de lijst op het prikbord in de foyer.

De werkgroep pastoraat.

Het vluchtelingenvraagstuk is iets wat eigenlijk iedereen in ons land wel bezig houdt.

Bijna dagelijks vult dit onderwerp het nieuws. En wie kent niet de foto van het gestorven  jongetje op het strand in Turkije, verdronken op de vlucht vanuit Syrië naar Turkije?

Of de beelden van grote stromen mensen, volwassenen en kinderen, over de wegen van Europa, beelden van overvolle treinen, mensen wachtend voor hekken, met moeite door politie of militairen in bedwang gehouden?

Beelden die verschillende gevoelens op kunnen roepen.

Het eerste beeld roept medelijden op, ruimhartigheid.

Het tweede kan naast medelijden ook angst en onzekerheid oproepen. Begrijpelijk: angst is heel menselijk. Vooral de angst voor het onbekende. Of de angst dat de veelheid van vluchtelingen die naar ons land komen en een huis en een baan nodig hebben, een bedreiging kan zijn voor jouw situatie, zeker als je je daarin al kwetsbaar voelt.

Zo kunnen barmhartigheid en angst door elkaar lopen in onze gedachten en gevoelens.

Als kerk en als gelovigen proberen wij te leven vanuit de Bijbelse boodschap. De Bijbel die oproept tot barmhartigheid: meeleven in woord en daad, hulp en ondersteuning bieden aan wie dat nodig heeft, ook aan de vreemdeling.

Stel je eens voor dat je zelf op de vlucht moet, alles moet achterlaten wat je lief is! Dan hoop je ook mensen tegen te komen die met je meevoelen en je hulp bieden. Vanuit het geloof in God die omziet naar wie in nood is, voelen wij ons geroepen om anderen te helpen die hulp nodig hebben. Niet alleen mensen dichtbij maar ook (van) verder weg. Geroepen tot solidariteit met kwetsbaren.

Verschrikkelijk zijn de beelden van de dramatische en mensonterende situatie waarin vluchtelingen zich bevinden, onderweg of in opvangkampen. Daarom moeten wij als Europa onze verantwoordelijkheid nemen en hulp bieden en een menswaardige opvang.

Het gaat voor onze wijk Ypenburg om huisvesting voor statushouders, vluchtelingen die al de hele weg van procedures hebben doorlopen en erkend zijn als vluchteling. Hun redenen om te vluchten zijn erkend en deze mensen hebben een vergunning om hier te wonen. Het zijn mensen die hopen op een goede, rustige plek om te leven, voor zichzelf en hun kinderen en ze hopen hun leven weer op te kunnen bouwen. Eigenlijk dus mensen zoals wij, met heel gewone wensen zoals wij die allemaal hebben: de wens van vrede, geluk en welzijn.

Het is bijna Pasen. Dan vieren we als kerk dat leven sterker is dan de dood. Dat er na het donker toch weer licht zal zijn. Een boodschap die werkelijkheid wordt waar mensen in liefde naar elkaar omzien. Dat Licht van Pasen is bedoeld voor ieder mens, ongeacht herkomst, religie, politieke overtuiging, seksuele geaardheid enz. Wij kunnen daar in Ypenburg nu een steentje aan bijdragen. Als Protestantse wijkgemeente op Ypenburg willen wij dat graag doen en we hopen velen met ons.

Protestantse Wijkgemeente Ypenburg

dhr. Jan Francke, voorzitter wijkkerkenraad

ds. Attie Minnema, predikant

mw. Maria van Twist, voorzitter diaconie

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Dr. Suurmond, (bekend van o.a. zijn columns in Trouw), zal spreken over vragen als:

  • Wat zijn (kunnen zijn) de kenmerken van de levensfase ‘ouderdom’?
  • Is ouder worden vooral een tijd van beperkingen en ‘minder worden’ of kan ouder worden een nieuwe fase van (geestelijke) groei, zingeving  en nieuwe mogelijkheden zijn?
  • Is er een spiritualiteit van de ouderdom?
  • Hoe om te gaan met verlies, loslaten, kwetsbaarheid?
  • Wat zijn handvatten om ‘goed’ oud te worden?
  • Hoe als (klein)kinderen, kerkelijke gemeente, maatschappij om te gaan met ouders/ouderen? Waar of hoe liggen hier voor ons mogelijkheden tot steun en verbondenheid?

Tijd: 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur voor koffie/thee. Eindtijd uiterlijk 22.00 uur, met gelegenheid tot napraten. Graag een vrijwillige bijdrage in de onkosten.

Plaats: kerkgebouw De Toevlucht

Vanuit de gemeente is het verzoek gekomen om samen het boek : ‘God is niet te vangen’ van ds. Jan Offringa te lezen. (ds. Offringa was vorige seizoen één van de sprekers op Leven-dig Gesprek).

Het boek is een neerslag van gesprekken van predikant Jan Offringa met een 14-tal kerkgangers over hoe hun geloof door de jaren heen is veranderd. Wat hebben ze zoals losgelaten en wat kwam daar voor terug? Welke nieuwe inzichten zijn voor hen belangrijk? Verhalen over geloof en reflectie daarop, over actuele kwesties in kerk en samenleving. Dit boek brengt in beeld wat er leeft aan geloof en ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap.

Deze leesgesprekskring komt bij elkaar op 11 febr., daarna 22 febr., verdere data worden in overleg afgesproken. Nieuwe deelnemers hierbij zijn van harte welkom, graag z.s.m. aanmelden bij ds. Attie Minnema.

Kinderen kunnen moeilijke vragen stellen over God, dood, ‘waarom …..?’ en het is niet altijd gemakkelijk om als (groot)ouder daarop antwoord te geven, als je zelf al een antwoord hebt op dergelijke, soms ‘grote levensvragen’. Tieners, pubers kunnen soms, vanuit het zwart-wit denken dat bij hun leeftijd past, vasthoudend met je in discussie gaan. Over onderwerpen als kerk en geloof, school, dagelijkse dingen, social media, vriendjes, actualiteit, buitenlanders, Hoe moet je, kun je daar goed mee om gaan en op reageren?

De onderwerpen en het aantal avonden bepalen we met elkaar. Info, aanmelding en gespreksleiding: ds. Attie Minnema.

Aanmelding graag uiterlijk 16 oktober. Data worden daarna in overleg afgesproken.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en
jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren

en jij begint mij te vertellen,
waarom ik iets niet zo moet voelen
als ik voel,
dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren,

en jij denkt dat jij iets moet doen
om mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me

en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten,

wacht dan even en ik beloof je
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Leo Buscaglia

De eerstvolgende datum van de gemeentemaaltijd is: woensdag 21 oktober. Tijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur. Enkele weken van te voren zal een aanmeldingslijst in de foyer op het prikbord hangen of aanmelden bij Ada van der Ster.

Vanwege stijgende kosten van de ingrediënten willen we het bedrag per maaltijd wat ophogen van € 5 naar € 6,- . We hopen dat dat voor niemand een bezwaar zal zijn (anders horen we dat uiteraard graag). En wie een keer (of af en toe) één of meer gangen wil bereiden kan zich uiteraard melden bij de werkgroep pastoraat.

De werkgroep pastoraat

Subcategories

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2021-04-18 09:58:00 Luister
2021-04-11 09:55:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 25 April om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: mevr. M. Griffioen
Ouderling van dienst: Marlies Verbaan