Laatste nieuws

Zondagsbrief  25 juli 2021 

Muziek  

Binnenkomst ambtsdragers 

Welkom en mededelingen

 

 (we gaan staan) 

  OM TE BEGINNEN 

Zingen aanvangslied: Lied 216 

Moment van stilte 

Bemoediging en drempelgebed:

v. Onze hulp is in de naam van de Heer,

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

 

v. Eeuwige, onze God,

    wij die U nooit hebben gezien, -

g. zie ons hier staan.

v. Wij die van U hebben gehoord,-

g. hoor Gij ons aan.

v. Uw Naam is dat Gij mensen helpt,-

g. wees onze hulp.

v. en dat Gij alles hebt gemaakt,-

g. maak alles nieuw,

v. en dat Gij ons bij name kent,-

g. leer ons U kennen,

v. die Bron van leven wordt genoemd,-

g. doe ons weer leven,

v. die hebt gezegd: Ik zal er zijn,-

g. wees hier aanwezig. Amen.

 

Zingen intochtpsalm: Lied 92: 1 en 3 

 (we gaan zitten)

 

Gebed om ontferming, 

Zingen glorialied: Lied 869: 1 en 5

 

  RONDOM DE BIJBEL 

Groet:

v. De Heer zal met u zijn

g. De Heer zal u bewaren

 

Gebed bij de opening van de bijbel 

Voor de kinderen 

Lezing Oude Testament: Deuteronomium 8: 1 – 6 

Zingen: Lied 981: 1, 3 en 4 

Evangelielezing: Johannes 6: 1 -15 

Zingen: Lied 383 

Verkondiging 

Meditatieve muziek 

Zingen: Lied 995

 

  GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed en voorbeden,

Stil gebed

Onze Vader, …… (gezamenlijk) (zie beamer)

 

Toelichting 1e collecte 

Inzameling van onze gaven 

 1. Collecte voor ZWO-Zomerproject: Mae Tao Clinic in Thailand

De Mae Tao kliniek in Thailand wordt al dertig jaar geleid door oprichter dr. Cynthia Maung, uit de voormalige Birmese hoofdstad Rangoon. De oorsprong van de kliniek gaat terug naar de brute onderdrukking in 1988. Gevluchte studenten kregen medische hulp in een klein huis in Mae Sot, inmiddels uitgegroeid tot een groot complex van gebouwen met diverse gezondheidsdiensten. 

 1. Pastoraat 

Uitgangscollecte: De Toevlucht 

Kindernevendienstcollecte: TEAR, voor positieve verandering in sloppenwijk Nairobi 

De collecte vindt plaats via de dozen in de foyer.

Voor uw bijdrage aan de collecten van de maand juli kunt u ook overmaken op NL49 RABO 0347 1002 87 t.n.v. Diaconie Ypenburg

 

  UITZENDING EN ZEGEN 

(we gaan staan) 

Zingen: Lied 1014 

Zegen, g. Amen (3x gezongen) 

Muziek

Afgelopen week is de landelijke kerk met een advies gekomen n.a.v. de door de overheid aangekondigde versoepelingen rond corona per zaterdag 26 juni.

Kort samengevat zegt dit advies:

Kerken kunnen de maximale capaciteit van het kerkgebouw weer gebruiken voor zover 1,5 meter afstand aangehouden wordt. Samenzang is weer mogelijk, waarbij goede ventilatie een punt van aandacht blijft. Randvoorwoorden gelden nog steeds zoals: thuisblijven bij klachten, handen wassen, registratie bij binnenkomst. De mondkapjesplicht vervalt waarbij eventueel in kleine ruimtes (zoals sanitair) mondkapjes (naar eigen inzicht) gebruikt kunnen worden.

Voor onze wijkgemeente heeft de wijkkerkenraad m.b.t. de kerkdiensten het volgende besloten:

* aanmelden vooraf is niet meer nodig. Bij binnenkomst is registratie (noteren van naam) nodig en gebruik van handgel. 

* in heel het kerkgebouw wordt 1,5 meter afstand tot elkaar aangehouden 

* In de kerkzaal kan ieder zelf een zitplaats zoeken. Er zullen een ‘losse’ stoelen staan en ook aantal tafels om naar eigen keus wel of niet ‘aan tafel’ te zitten. Stellen of gezinnen kunnen eventueel, indien nodig, stoelen bij elkaar schuiven. 

* Samenzang is weer mogelijk (voor komende zondag vanwege de korte termijn nog te overleggen met de gastvoorganger) 

* collecteren vindt plaats via de dozen in de foyer 

* groeten van voorganger en ouderling van dienst en na de viering tussen hen en gemeenteleden gebeurt zonder handdruk 

* koffiedrinken vindt plaats in de kerkzaal: na het groeten na de dienst en inzameling van de gaven in de collectedozen kan men via de deur bij het orgel de kerkzaal weer binnengaan voor koffie/thee. 

* 1 keer per maand zal er kindernevendienst (18 juli) en jeugdkerk (4 juli) zijn tijdens de kerkdienst.

Voor oppas graag per zondag aanmelden bij (buiten vakantietijd) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

* de vieringen worden ook uitgezonden via kerkomroep.nl en YouTube 

Voor vragen of opmerkingen kunt u/jij terecht bij voorzitter wijkkerkenraad Marlies Verbaan, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Afgelopen week is de landelijke kerk met een advies gekomen n.a.v. de door de overheid aangekondigde versoepelingen rond corona per zaterdag 26 juni.

Kort samengevat zegt dit advies:

Kerken kunnen de maximale capaciteit van het kerkgebouw weer gebruiken voor zover 1,5 meter afstand aangehouden wordt. Samenzang is weer mogelijk, waarbij goede ventilatie een punt van aandacht blijft. Randvoorwoorden gelden nog steeds zoals: thuisblijven bij klachten, handen wassen, registratie bij binnenkomst. De mondkapjesplicht vervalt waarbij eventueel in kleine ruimtes (zoals sanitair) mondkapjes (naar eigen inzicht) gebruikt kunnen worden.

Voor onze wijkgemeente heeft de wijkkerkenraad m.b.t. de kerkdiensten het volgende besloten: 

* aanmelden vooraf is niet meer nodig. Bij binnenkomst is registratie (noteren van naam) nodig en gebruik van handgel. 

* in heel het kerkgebouw wordt 1,5 meter afstand tot elkaar aangehouden 

* In de kerkzaal kan ieder zelf een zitplaats zoeken. Er zullen een ‘losse’ stoelen staan en ook aantal tafels om naar eigen keus wel of niet ‘aan tafel’ te zitten. Stellen of gezinnen kunnen eventueel, indien nodig, stoelen bij elkaar schuiven. 

* Samenzang is weer mogelijk  

* collecteren vindt plaats via de dozen in de foyer 

* groeten van voorganger en ouderling van dienst en na de viering tussen hen en gemeenteleden gebeurt zonder handdruk 

* koffiedrinken vindt plaats in de kerkzaal: na het groeten na de dienst en inzameling van de gaven in de collectedozen kan men via de deur bij het orgel de kerkzaal weer binnengaan voor koffie/thee. 

* 1 keer per maand zal er kindernevendienst (18 juli) en jeugdkerk (4 juli) zijn tijdens de kerkdienst.

Voor oppas graag per zondag aanmelden bij (buiten vakantietijd) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (in vakantietijd zie info nieuwsbrief) 

* de vieringen worden ook uitgezonden via kerkomroep.nl en YouTube 

Voor vragen of opmerkingen kunt u/jij terecht bij voorzitter wijkkerkenraad Marlies Verbaan, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ANBI gegevens Diaconie

A.  Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Nootdorp - Ypenburg

Telefoonnummer (facultatief):

Zie hiervoor de contactpagina van de hieronder genoemde website

RSIN/Fiscaal nummer:

824134680

Website adres:

www.pwnootdorp.nl 

www.kerkopypenburg.nl

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres Nootdorp:

Dorpsstraat 36

Postcode:

2631 CR

Plaats:

Nootdorp

Postadres:

Dorpsstraat 31

Postcode:

2631 CR

Plaats:

Nootdorp

Adres Ypenburg:                  Laan van Hoornwijck 140
Postcode:                             2497 DG
Plaats:                                  Den Haag
Postadres:                            idem         

 

De Protestantse gemeente te Nootdorp - Ypenburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).


De Protestantse gemeente te Nootdorp – Ypenburg bestaat uit 2 wijkgemeentes: wijkgemeente Nootdorp en wijkgemeente Ypenburg.

De visie van de wijkgemeente Nootdorp is als volgt:
Wij zijn een open gemeenschap van leerlingen van Jezus Christus in Nootdorp. Wij willen actief groeien in onze persoonlijke relatie met God, in dienst aan mensen om ons heen en veraf. Wij doen dit geleid door Woord en Geest, zorgvuldig en gastvrij en met plezier en creativiteit.

        

De missie van de wijkgemeente Ypenburg is als volgt:

Als gemeente van Christus zijn we er niet voor onszelf alleen. Geïnspireerd vanuit het Woord van God bieden we ruimte voor ieder die ontmoeting, bezinning en rust zoekt om samen een weg te gaan in geloof en levensvragen. In alle openheid willen we omzien naar elkaar en anderen.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente te Nootdorp-Ypenburg.

 B. Samenstelling bestuur

 

Het bestuur van de kerkelijke wijkgemeente Nootdorp ligt bij kerkenraad te Nootdorp en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze wijkgemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente te Nootdorp.

 

Het bestuur van de kerkelijke wijkgemeente Ypenburg ligt bij kerkenraad te Ypenburg en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze wijkgemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente te Ypenburg.

 

De het College van Diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie van de Protestantse gemeente te Nootdorp - Ypenburg.

De Algemene Kerkenraad (AK) is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college van diakenen bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de AK als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C.  Doelstelling/visie

De Diaconie van de Protestantse gemeente Nootdorp-Ypenburg deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: "De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt."

 1. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkdAXkg=&inline=0


Diaconaal beleidsplan kunt u vinden via de link:
Beleidsplan

 

 1. Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx


Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten

Binnen de diaconie Nootdorp zijn er tal van werkvelden en activiteiten: erediensten met collecten en viering van de maaltijd van de Heer, persoonlijke ondersteuning en andere hulpvragen. En verder onderhouden we contacten met diaconale werkgroepen zoals Work in Progress, Thuisfrontcommissie, Nootdorpse Christelijke Vrouwen Vereniging en de overige kerken in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In een open en aangename sfeer werken we als diakenen aan de ontwikkeling van deze activiteiten en relaties. Hierbij worden we ondersteund door onze kerkelijk werker.

Diaconale activiteiten van de wijkgemeente Ypenburg:
Op plaatselijk-, regionaal-landelijk- en internationaal niveau. Deze drie niveaus zijn onder punt D verder uitgewerkt in ons beleidsplan.

De 2 wijkkerkenraden hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Begroting en jaarrekening Diaconie Protestantse Gemeente Nootdorp-Ypenburg

 

Onderstaand vindt u een samenvatting van de jaarrekening 2020, conform indiening in FRIS.

  

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

In 2019 zijn alleen de daadwerkelijk ontvangen rente-inkomsten geboekt, niet de te ontvangen bedragen in 2020. Dit is een eenmalig omzetting van beleid.

Rentebaten

De rentepercentages zijn de laatste jaren aanzienlijk gedaald. De spaarcontracten zijn zodanig opgebouwd dat de komende 10 jaar er jaarlijks een spaarcontract vervalt en de lagere rente maar langzaam doorwerkt. Bedragen die vrijvallen zullen zo gunstig mogelijk worden vastgezet, belegd of omgezet worden in een diaconaal fonds, zodat deze direct kunnen worden besteed wanneer nodig.

 

 

Zondagsbrief  20 juni 2021

 

Muziek: J.S. Bach (1685-1750), Toccata en fuga in d-klein, BWV 565.

 

Binnenkomst ambtsdragers

H. v. Telgen-Vermeulen, Trio over Ps. 1, de intochtspsalm voor vandaag.

 

Welkom en mededelingen

 

 (we gaan staan)

 

  OM TE BEGINNEN

 

Zang aanvangslied: Lied 215: 1, 2 en 7

 

Moment van stilte

 

Bemoediging en drempelgebed:

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer,
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft

 

Zang: intochtpsalm Lied 1: 1 en 2

 

 (we gaan zitten)

 

Gebed om ontferming, 

 

Zang: glorialied Lied 217: 1, 2 en 5

 

  RONDOM DE BIJBEL

 

Groet:

 1. De Heer zal met u zijn
 2. De Heer zal u bewaren

 

Gebed bij de opening van de bijbel

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Lezing Oude Testament: Jona 3: 6 – 4: 11

 

Zang: Lied 323: 1 en 2

 

Evangelielezing: Johannes 4: 27 – 42

 

Luisteren: Ken je mij

 

Ken je mij? Wie ken je dan?

Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand
die aardig is, of onmetelijk ver,
die niet staat en niet valt
en niet voelt als ik,
niet koud en hooghartig

Refrein

Hier is de plek waar ik woon
Een stoel op het water,
Een raam waarlangs het opklarend weer
Of het vallende duister voorbij vaart
Heb je geroepen? Hier ben ik

Refrein

Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben,
dat het houdt,
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben

Refrein

Ben jij de enige voor wiens ogen
Niet is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben,
Als niemand anders,
Dat ik geen licht geef, niet warm ben,
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt
in mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb,
geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen,
door niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?

Refrein

Verkondiging

 

Meditatieve muziek: Jean Langlais (1907-1991), Prélude (uit: Livre d’orgue).

 

Zang: Lied 941: 1, 3 en 4

 

  GEBEDEN EN GAVEN

 

Dankgebed en voorbeden,

Stil gebed

Onze Vader, …… (gezamenlijk)

 

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.

Amen

 

Inzameling van onze gaven

 

 1. Projecten van Smelik, fam. van Dorp, Ullersma

Voor de activiteiten van Inge José in Roemenië/Moldavië. Zij zet zich voor mensen met een handicap (www.stichtingancora.nl). Voor het project in Moldavië waar Carmen zich jarenlang heeft ingezet, o.a. bouw van een ouderendagcentrum en voor Arend en Jolinda die binnenkort vertrekken om in Chili zendingswerkers  te begeleiden (zie voor beide projecten: www.hartvoordeoogst.nl).

 

 1. Verwarming en verlichting

 

Uitgangscollecte: Onderhoudfonds De Toevlucht

 

Kindernevendienstcollecte: TEAR, voor positieve verandering in sloppenwijk NairobiUw bijdrage aan de collecten kunt u ook overmaken op NL49 RABO 0347 1002 87 t.n.v. Diaconie Ypenburg

 

  UITZENDING EN ZEGEN

 

(we gaan staan)

 

Zang: Lied 978: 1, 3 en 4

 

Zegen, g. Amen (3x gezongen)


Muziek: J.S. Bach, In dich hab ich gehoffet, Herr, BWV 640 (mel. L. 941).

Mediteren kan helpen om stilte en rust te vinden te midden van de drukte van iedere dag. Het meditatie-uur bestaat uit ademhaling- en houdingsoefeningen, er klinkt muziek en er is veel stilte. Daarbij zal er afwisselend gemediteerd worden aan de hand van bijv. een (bijbel)tekst, een afbeelding, gedicht, lied, enz..

Tijdens de stilte kun je ervaren wat de woorden, de muziek, de afbeelding met jou doen en voor jou betekenen. Hierbij is geen nabespreking, uiteraard is er wel altijd de mogelijkheid om, voor wie dat wil (op een ander moment) door te praten.

Tijd: Iedere 1e dinsdagavond, steeds van 20.15-21.15 uur, vanaf september t/m de maand mei. Inloop vanaf 20.00 uur. 

Als het weer het toelaat doen we in september en mei een wandelmeditatie buiten.

De overige meditatieavonden zijn in de kerkzaal in De Toevlucht (ingang foyer) in Ypenburg.

Leiding: ds. Attie Minnema en Hans Bouman

Aanmelding graag bij ds. Attie Minnema This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

door ds. Attie Minnema

 

Overal zie je opeens regenboogvlaggen wapperen, al dan niet digitaal, op Social Media, op gebouwen en kerken. Mooi hoor die vlaggen, daar niet van. Maar de aanleiding is minder fraai. Afgelopen weekend, het eerste weekend van januari, werd de Nederlandse vertaling van de Nasville-verklaring verspreid. Een verklaring, overgekomen vanuit de Verenigde Staten, 2 jaar geleden opgesteld door evangelische christenen met als strekking: ‘homosexualiteit is volgens de Bijbel een zonde en het huwelijk is bedoeld alleen voor man en vrouw. De Nederlandse vertaling is inmiddels door zo’n 250 orthodoxe (uit de meer behoudende richting in de kerk) predikanten, voorgangers en vooraanstaande mensen waaronder SGP politici ondertekend. Na de heftige reacties op de verklaring hebben enkelen van hen hun ondertekening inmiddels weer ingetrokken.

 

Af en toe laait in de kerk de discussie over homosexualiteit op. In de Protestantse Kerk in Nederland is in een groot deel van de kerkelijke gemeenten homosexualiteit geen punt van discussie meer en zegening van een zogenaamd ‘homohuwelijk’ is in veel kerkelijke gemeenten mogelijk. In de ‘zwaardere’ gemeenten lijkt af en toe ook wat beweging te zijn en meer ruimte te komen voor homosexuelen om zichzelf te kunnen zijn. Maar als reactie daarop lijkt deze Nasville verklaring duidelijk een streep te willen zetten door die ruimte. Met het argument dat dat ‘Gods wil’ zou zijn.

 

Naast de vraag hoe men zo zeker denkt te kunnen zijn van ‘Gods wil’ wordt door deze verklaring heel veel schade en pijn gedaan aan de mensen om wie dit gaat en hun familieleden. Zeker degenen die na veel worsteling uit de kast durfden te komen of de homosexualiteit van een naaste hebben kunnen aanvaarden. Als predikant voel ik me beschaamd dat dit in ‘mijn’ kerk gebeurt.

 

Gelukkig zijn er de afgelopen dagen heel veel tegenreacties gekomen op deze Nasville-verklaring. Het bestuur van de landelijke Protestantse Kerk heeft verklaard dat deze verklaring onverantwoord en beschamend is. En naast allerlei foto’s van regenboogvlaggen zijn er acties en petities gestart om een stem tegen deze verklaring te laten horen. Hopelijk kan dat voor al degenen die het betreft een steun zijn en hen laten weten en geloven dat er heel veel kerken en geloofsgemeenschappen zijn waar ze heel welkom zijn.

 

Ook als kerkelijke wijkgemeente in Ypenburg willen we uitdragen, zoals we dat al doen zolang we bestaan, dat ieder welkom is zoals hij of zij is, ieder een mooi en waardevol mens in Gods ogen, en dat liefde, in welke vorm dan ook, het volop waard is en ruimte mag krijgen om te worden geleefd.

Kleurrijk is de liefde, zo mag ze in Godsnaam bloeien, wij allemaal samen onder de regenboog.

 

Voor wie hierover wil praten, van harte welkom om contact op te nemen

 

www.kerkopypenburg.nl

Facebook Wijkgemeente De Toevlucht

Ooit een vluchteling ontmoet? Doe mee met Gast aan Tafel!

Veel Nederlanders zien vluchtelingen als een verrijking van de samenleving. Zij willen hen welkom heten en meehelpen om te zorgen dat ze zich thuis voelen in ons land.

Maar hoe ontmoet je een vluchteling?
Hoe raak je aan de praat leer je van elkaars verhalen?
Simpel!

Meld je aan bij Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg!

Wij koppelen Nederlanders en nieuwkomers in de wijk aan elkaar, om 6 keer samen te gaan eten. Zo leer je elkaar kennen. Op een makkelijke en leuke manier. (direct aanmelden? klik hier!)

Doe mee en ontmoet nieuwe wijkgenoten!

Afbeeldingsresultaat voor koolwitjelaan

Begin 2017 kregen we een aantal bijzondere buren in de wijk. Op de Koolwitjelaan wonen zgn. statushouders uit Syrië, Eritrea en andere landen. Deze mensen zijn nog niet heel lang in Nederland, maar hebben wel een verblijfsstatus hebben. Daarom noemen we hen liever geen vluchtelingen of statushouders, maar gewoon nieuwe wijkgenoten.

Waarom Gast aan Tafel?

De meeste bewoners van de Koolwitjelaan spreken inmiddels al best een woordje Nederlands. Ze zijn ver met de inburgeringscursus of volgen al een opleiding. Toch willen veel nieuwkomers in de wijk graag meer contact te hebben met Nederlanders. Gewoon gezellig, vriendschappelijk samen zijn. Dat kan zoveel moois opleveren! Voor de gast aan tafel, maar ook voor jou als gastheer, gastvrouw of gastgezin.

De voordelen van Gast aan Tafel

 • je leert nieuwe wijkgenoten beter kennen
 • je helpt je gast bij het integreren in onze samenleving
 • het is een mooie en bewezen manier om nieuwe vriendschappen te sluiten
 • het is simpel en flexibel.

Hoe werkt Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg?​

6 x samen eten. Dat is het hele recept.
Want samen eten, dat is ook in onze cultuur dé manier om elkaar echt te ontmoeten. Daarom willen we wijkbewoners en nieuwkomers in de wijk aan elkaar koppelen om, in ieder geval, in de loop van een half jaar 6 keer bij elkaar te gaan eten. Maar vaker of langer en samen andere activiteiten ondernemen mag natuurlijk ook.

Iedereen kan meedoen. Alleenstaand, gezin, echtpaar, vriendengroep, ….. enz. Na aanmelding gaan wij op zoek naar een goede match waarbij we leeftijd en persoonlijke situaties zo goed mogelijk op elkaar af proberen te stemmen. Wij brengen jullie met elkaar in contact waarna jullie samen verdere afspraken maken waar en wanneer jullie samen eten.

Meld je aan en ontmoet nieuwe wijkgenoten!

Meer weten? Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Direct aanmelden mag natuurlijk ook. Klik hier voor het online inschrijfformulier.

Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg is een initiatief van

Arnout Francke (HECHT Leidschenveen Ypenburg)
Dick Vrijburg (Parochie Christus Koning) en
Attie Minnema (Protestantse wijkgemeente Ypenburg)

Deze leeskring op het grensvlak van theologie en filosofie begint aan een nieuw boek:

Socrates, Jezus, Boeddha, drie leermeesters, een boek van Frédéric Lenoir.

Uiteraard zijn er grote verschillen tussen de leer van Socrates, Jezus en Boeddha, maar hun spirituele boodschap komt op hetzelfde neer: ieder van ons, waar hij ook vandaan komt, heeft als taak op zoek te gaan naar de waarheid, zichzelf diepgaand te leren kennen, vrij te worden en in vrede met zichzelf en anderen te leven. Frédéric Lenoir laat zien hoe de boodschap van deze drie leermeesters in tijden van crisis nog steeds actueel is.

Socrates, Jezus en Boeddha geven hun antwoorden op universele vragen als: hoe wordt een mens gelukkig? Wat is echte vooruitgang? En wat is nodig om in harmonie met elkaar te leven? Door hun ondogmatische opvattingen hebben hun woorden de tand des tijds goed doorstaan en zijn ze nog steeds van kracht. Voor Lenoir zijn zij leermeesters bij uitstek in de huidige crisis, die volgens hem niet alleen economisch en financieel, maar ook filosofisch en spiritueel is.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. We komen de eerstvolgende keer bij elkaar op maandag 11 febr., 20.00 uur. Wie hiervoor belangstelling heeft graag melden bij ds. Attie Minnema

De leeskring theologie/filosofie komt sinds enkele jaren (ongeveer) maandelijks bij elkaar, 20.00-22.00 uur, data worden in overleg afgesproken.

Gespreksleiding: Hans Bouman en ds. Attie Minnema.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Aanmelden z.s.m.

Subcategories

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2021-07-25 10:00:00 Luister
2021-07-18 09:52:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 1 Augustus om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Astrid Driesprong


Zon 1 Augustus om 11:30 uur in

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Jeugdkerk