Laatste nieuws

Inzamelingsactie voor de Voedselbankklanten

Tijdens de Open Kerk is er ook gelegenheid om artikelen in te leveren voor onze Inzamelingsactie deze maand voor de Voedselbank.

Met name luxe-artikelen kunnen de mensen die wekelijks een pakket van de voedselbank ontvangen goed gebruiken.

Het gaat om de volgende producten:

 • was- en schoonmaakmiddelen
 • toiletartikelen (tandpasta, shampoo, deodorant etc.)
 • (pakje) mondkapjes
 • Maandverband en toiletpapier
 • houdbare levensmiddelen zonder varkens- en rundvlees (wel kip en vis), zoals soep, blikgroente, olijfolie, rijst, pasta etc.
 • luiers in verschillende maten

Op donderdag 1 april net voor het Paasweekend zullen de artikelen worden verdeeld over de voedselbankklanten. 

Openingstijden voor beide activiteiten

De kerk is open (via de hoofdingang) op:

Woensdag 3 maart 14.00 - 15.00
Woensdag 10 maart 19.00 - 20.00
Maandag 15 maart 19.00 - 20.00
Woensdag 24 maart 14.00 - 15.00
Woensdag 31 maart 14.00 - 15.00

We zien u graag tegemoet!

In de maand maart opent de Protestantse Kerk in Ypenburg De Toevlucht doordeweeks haar deuren weer voor wie behoefte heeft aan een moment van stilte en bezinning. U kunt in de kerkzaal gaan zitten waar muziek wordt gedraaid. Men kan een kaarsje aansteken. En voor wie dit wil, is er ook gelegenheid voor een gesprek. Uiteraard nemen we de coronamaatregelen hierbij in acht. Zo willen we als kerk, ook in deze tijd van online vergaderen en weinig tot geen fysieke ontmoetingen, gastvrij zijn en open staan voor wie daar behoefte aan heeft.

De kerk is open (via de hoofdingang) op:

Woensdag 3 maart 14.00 - 15.00
Woensdag 10 maart 19.00 - 20.00
Maandag 15 maart 19.00 - 20.00
Woensdag 24 maart 14.00 - 15.00
Woensdag 31 maart 14.00 - 15.00

 We zien u graag tegemoet!

Zondagsbrief 28 februari 2021

Tweede zondag in de 40 dagentijd, Zondag Reminiscere: ‘Denk aan uw barmhartigheid, Heer’

        

Muziek: Fantasie Psalm 25 – Willem Hendrik Zwart

Binnenkomst ambtsdragers

Muziek

Welkom en mededelingen

 

  OM TE BEGINNEN

Luisteren Aanvangslied: De duisternis verdreven                                  

     De duisternis verdreven,

     verdwenen is de nacht

     Een mens roept ons tot leven,

     die alles heeft volbracht

 

Moment van stilte

Bemoediging en drempelgebed:

v. Onze hulp is de naam van de Heer,

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

v.  Gedenk uw barmhartigheid God,

    gedenk ons zoals wij hier zijn.

    U die ons hart aanziet en onze diepten peilt. 

g. Gedenk ons, God, zoals wij zijn,

    zo vaak niet in staat om staande te blijven.

v. Raak ons aan, dat wij onze weg kunnen gaan in uw licht.

g. U bent de God van ons heil,

    doe uw aangezicht over ons stralen.

   

Intochtpsalm Lied 25

Muziek melodie

Lezen: Lied 25: 3

Muziek melodie, tekst vs 5 op de beamer

 

Gebed om ontferming: Luisteren: Lied Stil is de straat overal                 

 

 

  RONDOM DE BIJBEL

Groet:

v. De genade en liefde van God is met u

g. Zijn vrede ook met u

 

Gebed bij de opening van de bijbel

Bij de symbolische schikking                                                   

Bij het 40dagentijdproject ‘Levensweg’                                     

Luisteren: projectlied                                                                                                  

Op de berg gebeurt een wonder

God zegt: Jezus is mijn Zoon!

Mozes en Elia spreken

Met Gods Zoon – een hemels teken.

Jezus gaat zijn levensweg,

waarop wij hem mogen volgen

om te leren leven in zijn naam.

 

Lezing: Oude Testament 1 Koningen 19: 9 - 18

Luisteren: Lied 892                                                                             

Evangelielezing: Marcus 9: 2 - 10

Lied: Op de berg van het verbond

     Muziek:   melodie lied 213

     Lezen:     Op de berg van het verbond

                   daalt een vuur, een licht van boven

                   uit de open hemelmond

                   en een wolk ervoor geschoven;

                   En het volk erom geschaard

                   staat en staart

 

                   Davids Zoon en Zoon van God:

                   deze zal Messias heten,

                   ons bevrijden uit de dood

                   naar de wet en de profeten.

                   Mozes en Elia gaan

                   naast Hem staan.

 

                   Zonder uitzicht op de troon

                   slechts het woord in onze oren:

                   "Dit is mijn geliefde Zoon,

                   hoort Hem, Hij is uitverkoren",

                   gaan wij mee door de woestijn,

                   't moest zo zijn.

 

                   Als het eenmaal Pasen is,

                   heeft de aarde Hem voor ogen

                   die de eerst’ en laatste is

                   en zij looft Hem opgetogen,

                   want de uittocht is volbracht

                   uit de nacht

     Muziek melodie lied 213

Verkondiging

Meditatieve muziek: Andante  Sonate V – Felix Mendelssohn Bartholdy                                    

 

 GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden,

Stil gebed

Onze Vader, …….

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.

Amen

 

Toelichting bij de 1 en 3e collecte                                                    

Inzameling van onze gaven

 1. Collecte voor missionair werk in Nederland – de dorstigen drinken geven

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Toch is er behoefte aan zingeving. De PKN speelt hierop in met pioniersplekken, inmiddels zo’n 150 plekken. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam, een open gemeenschap rondom het christelijk geloof, met activiteiten op zondag en doordeweeks.

 2. Binnenlands diaconaat

 Uitgangscollecte: Versterk de kerk in Bangladesh

 Kindernevendienstcollecte: TEAR, voor positieve verandering in sloppenwijk Nairobi

Uw bijdrage aan de collecten deze weken kunt u overmaken op nr. NL94RABO 0373738587 t.n.v. Diaconie Ypenburg en o.v.v. ‘Collectes + datum’. (Eventueel kunt u in één keer een grote bedrag overmaken met vermelding van meerdere data van de komende zondagen)

Op verzoek kunt u uw bijdrage ook doen d.m.v. collectebonnen : u kunt de collectebonnen met vermelding van datum/data van de betreffende zondag(en) in de brievenbus van De Toevlucht stoppen

 

  UITZENDING EN ZEGEN

Slotlied Lied 800

      v.          vs 1

     allen:      vs 2

 Muziek:   melodie lied 800

Zegen, g. Amen (1x gesproken)

Muziek: Aria over Rust mijn ziel uw God is Koning – Chr. Haalboom

 

 

Op weg naar Pasen

 ‘Hij is……levend water…. ‘

 themawoord: Contact

 

Muziek vooraf: J.S. Bach, BWV 622 O Mensch, bewein dein Sünde gross

 

Aanvangsmuziek bij het thema: Uit J.S. Bach, Matthäus Passion:

Evangelist: Da das Jesus merkete, sprach er zu Ihnen:

Jesus: Was bekümmert Ihr das Weib? Sie hat ein gut Werk an mir getan! Ihr habet allezeit Arme bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit. Dass Sie dies Wasser hat auf meinem Leib gegossen, hat sie getan, dass man mich begraben wird. Wahrlich, ich sage euch: Wo dies Evangeliium geprediget wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat.

Recitatief (alt): Du lieber Heiland, du, wenn deine Jünger töricht streiten, dass dieses fromme Weib, mit Salben deinen Leib zum Grabe will bereiten; so lasse mir inzwichen zu, von meiner Augen Tränenflüssen ein Wasser auf dein Haupt zu giessen.

 

Welkomstwoord

Lied ‘De duisternis verdreven’ (Taizé) en aansteken van de kaars

      De duisternis verdreven, verdwenen is de nacht

      Een mens roept ons tot leven, die alles heeft volbracht.

 

Gebed

 

Psalm 42

Muziek: Orgelkoraal over Ps. 42, Bernard Renooij

 

1Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.

2 Zoals een hinde smacht naar stromend water,

zo smacht mijn ziel naar u, o God.

3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God,

wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?

4 Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht,

want heel de dag hoor ik zeggen: ‘Waar is dan je God?’

5 Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe

ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God –

een feestende menigte, juichend en lovend.

6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

7 Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u,

hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Misar.

8 De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen –

al uw golven slaan zwaar over mij heen.

9 Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, ’s nachts klinkt een lied in mij op,

een gebed tot de God van mijn leven.

10 Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: ‘Waarom vergeet u mij,

waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?’

11 Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers,

want ze zeggen heel de dag: ‘Waar is dan je God?’

12 Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven,

mijn God die mij ziet en redt.

Melodie Psalm 42

Stilte

 

Inleiding op de Bijbellezing

Bijbellezing Johannes 4: 5-30, 39-42

 

Lied: Verzadigd de honger (Liedboek lied 424)

Verzadigd de honger, gestild ons verlangen, met goedheid gevoed. Brood, dat ons doet leven!

Genezen de dorst, gevuld onze kruiken, een stroom van genade. Water, bron van leven!

Geklaard is de dag, het donker voorbij. Wij zien uw gezicht. Licht in onze wereld!

Bij name geroepen, naar buiten gebracht, een weg voor ons uit. Herder, die ons voorgaat!

Die ons doorstroomt en ons in bloei zet, rijpt ons tot vrucht. Wijnstok van de liefde!

Bron en bestemming, trouw die ons draagt voor altijd op adem. Waarheid, weg en leven!

 

Voorbeden (met genoeg ruimte voor stil gebed)

 

Onze Vader (oecumenisch)

 

Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. Amen.

 

Zegen

 

Lied: U kennen, uit en tot U leven (Liedboek lied 653)

 

 

Muziek: melodie lied 653

 

Lezen:      

U kennen, uit en tot U leven,
verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.

 

Gij zijt het water ons ten leven;

de bronnen van de eeuwigheid

zijn ons ter lafenis gegeven,

zijn doorgebroken in de tijd.

O Gij, die als een bron ontspringt

in elk die tot U komt en drinkt.

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid,
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis,
Uw kerk die in de wereld is.

 

Muziek lied 653

 

Mediteren kan helpen om stilte en rust te vinden te midden van de drukte van iedere dag. Het meditatie-uur bestaat uit ademhaling- en houdingsoefeningen, er klinkt muziek en er is veel stilte. Daarbij zal er afwisselend gemediteerd worden aan de hand van bijv. een (bijbel)tekst, een afbeelding, gedicht, lied, enz..

Tijdens de stilte kun je ervaren wat de woorden, de muziek, de afbeelding met jou doen en voor jou betekenen. Hierbij is geen nabespreking, uiteraard is er wel altijd de mogelijkheid om, voor wie dat wil (op een ander moment) door te praten.

Tijd: Iedere 1e dinsdagavond, steeds van 20.15-21.15 uur, vanaf september t/m de maand mei. Inloop vanaf 20.00 uur. 

Als het weer het toelaat doen we in september en mei een wandelmeditatie buiten.

De overige meditatieavonden zijn in de kerkzaal in De Toevlucht (ingang foyer) in Ypenburg.

Leiding: ds. Attie Minnema en Hans Bouman

Aanmelding graag bij ds. Attie Minnema This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

door ds. Attie Minnema

 

Overal zie je opeens regenboogvlaggen wapperen, al dan niet digitaal, op Social Media, op gebouwen en kerken. Mooi hoor die vlaggen, daar niet van. Maar de aanleiding is minder fraai. Afgelopen weekend, het eerste weekend van januari, werd de Nederlandse vertaling van de Nasville-verklaring verspreid. Een verklaring, overgekomen vanuit de Verenigde Staten, 2 jaar geleden opgesteld door evangelische christenen met als strekking: ‘homosexualiteit is volgens de Bijbel een zonde en het huwelijk is bedoeld alleen voor man en vrouw. De Nederlandse vertaling is inmiddels door zo’n 250 orthodoxe (uit de meer behoudende richting in de kerk) predikanten, voorgangers en vooraanstaande mensen waaronder SGP politici ondertekend. Na de heftige reacties op de verklaring hebben enkelen van hen hun ondertekening inmiddels weer ingetrokken.

 

Af en toe laait in de kerk de discussie over homosexualiteit op. In de Protestantse Kerk in Nederland is in een groot deel van de kerkelijke gemeenten homosexualiteit geen punt van discussie meer en zegening van een zogenaamd ‘homohuwelijk’ is in veel kerkelijke gemeenten mogelijk. In de ‘zwaardere’ gemeenten lijkt af en toe ook wat beweging te zijn en meer ruimte te komen voor homosexuelen om zichzelf te kunnen zijn. Maar als reactie daarop lijkt deze Nasville verklaring duidelijk een streep te willen zetten door die ruimte. Met het argument dat dat ‘Gods wil’ zou zijn.

 

Naast de vraag hoe men zo zeker denkt te kunnen zijn van ‘Gods wil’ wordt door deze verklaring heel veel schade en pijn gedaan aan de mensen om wie dit gaat en hun familieleden. Zeker degenen die na veel worsteling uit de kast durfden te komen of de homosexualiteit van een naaste hebben kunnen aanvaarden. Als predikant voel ik me beschaamd dat dit in ‘mijn’ kerk gebeurt.

 

Gelukkig zijn er de afgelopen dagen heel veel tegenreacties gekomen op deze Nasville-verklaring. Het bestuur van de landelijke Protestantse Kerk heeft verklaard dat deze verklaring onverantwoord en beschamend is. En naast allerlei foto’s van regenboogvlaggen zijn er acties en petities gestart om een stem tegen deze verklaring te laten horen. Hopelijk kan dat voor al degenen die het betreft een steun zijn en hen laten weten en geloven dat er heel veel kerken en geloofsgemeenschappen zijn waar ze heel welkom zijn.

 

Ook als kerkelijke wijkgemeente in Ypenburg willen we uitdragen, zoals we dat al doen zolang we bestaan, dat ieder welkom is zoals hij of zij is, ieder een mooi en waardevol mens in Gods ogen, en dat liefde, in welke vorm dan ook, het volop waard is en ruimte mag krijgen om te worden geleefd.

Kleurrijk is de liefde, zo mag ze in Godsnaam bloeien, wij allemaal samen onder de regenboog.

 

Voor wie hierover wil praten, van harte welkom om contact op te nemen

 

www.kerkopypenburg.nl

Facebook Wijkgemeente De Toevlucht

Ooit een vluchteling ontmoet? Doe mee met Gast aan Tafel!

Veel Nederlanders zien vluchtelingen als een verrijking van de samenleving. Zij willen hen welkom heten en meehelpen om te zorgen dat ze zich thuis voelen in ons land.

Maar hoe ontmoet je een vluchteling?
Hoe raak je aan de praat leer je van elkaars verhalen?
Simpel!

Meld je aan bij Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg!

Wij koppelen Nederlanders en nieuwkomers in de wijk aan elkaar, om 6 keer samen te gaan eten. Zo leer je elkaar kennen. Op een makkelijke en leuke manier. (direct aanmelden? klik hier!)

Doe mee en ontmoet nieuwe wijkgenoten!

Afbeeldingsresultaat voor koolwitjelaan

Begin 2017 kregen we een aantal bijzondere buren in de wijk. Op de Koolwitjelaan wonen zgn. statushouders uit Syrië, Eritrea en andere landen. Deze mensen zijn nog niet heel lang in Nederland, maar hebben wel een verblijfsstatus hebben. Daarom noemen we hen liever geen vluchtelingen of statushouders, maar gewoon nieuwe wijkgenoten.

Waarom Gast aan Tafel?

De meeste bewoners van de Koolwitjelaan spreken inmiddels al best een woordje Nederlands. Ze zijn ver met de inburgeringscursus of volgen al een opleiding. Toch willen veel nieuwkomers in de wijk graag meer contact te hebben met Nederlanders. Gewoon gezellig, vriendschappelijk samen zijn. Dat kan zoveel moois opleveren! Voor de gast aan tafel, maar ook voor jou als gastheer, gastvrouw of gastgezin.

De voordelen van Gast aan Tafel

 • je leert nieuwe wijkgenoten beter kennen
 • je helpt je gast bij het integreren in onze samenleving
 • het is een mooie en bewezen manier om nieuwe vriendschappen te sluiten
 • het is simpel en flexibel.

Hoe werkt Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg?​

6 x samen eten. Dat is het hele recept.
Want samen eten, dat is ook in onze cultuur dé manier om elkaar echt te ontmoeten. Daarom willen we wijkbewoners en nieuwkomers in de wijk aan elkaar koppelen om, in ieder geval, in de loop van een half jaar 6 keer bij elkaar te gaan eten. Maar vaker of langer en samen andere activiteiten ondernemen mag natuurlijk ook.

Iedereen kan meedoen. Alleenstaand, gezin, echtpaar, vriendengroep, ….. enz. Na aanmelding gaan wij op zoek naar een goede match waarbij we leeftijd en persoonlijke situaties zo goed mogelijk op elkaar af proberen te stemmen. Wij brengen jullie met elkaar in contact waarna jullie samen verdere afspraken maken waar en wanneer jullie samen eten.

Meld je aan en ontmoet nieuwe wijkgenoten!

Meer weten? Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Direct aanmelden mag natuurlijk ook. Klik hier voor het online inschrijfformulier.

Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg is een initiatief van

Arnout Francke (HECHT Leidschenveen Ypenburg)
Dick Vrijburg (Parochie Christus Koning) en
Attie Minnema (Protestantse wijkgemeente Ypenburg)

Deze leeskring op het grensvlak van theologie en filosofie begint aan een nieuw boek:

Socrates, Jezus, Boeddha, drie leermeesters, een boek van Frédéric Lenoir.

Uiteraard zijn er grote verschillen tussen de leer van Socrates, Jezus en Boeddha, maar hun spirituele boodschap komt op hetzelfde neer: ieder van ons, waar hij ook vandaan komt, heeft als taak op zoek te gaan naar de waarheid, zichzelf diepgaand te leren kennen, vrij te worden en in vrede met zichzelf en anderen te leven. Frédéric Lenoir laat zien hoe de boodschap van deze drie leermeesters in tijden van crisis nog steeds actueel is.

Socrates, Jezus en Boeddha geven hun antwoorden op universele vragen als: hoe wordt een mens gelukkig? Wat is echte vooruitgang? En wat is nodig om in harmonie met elkaar te leven? Door hun ondogmatische opvattingen hebben hun woorden de tand des tijds goed doorstaan en zijn ze nog steeds van kracht. Voor Lenoir zijn zij leermeesters bij uitstek in de huidige crisis, die volgens hem niet alleen economisch en financieel, maar ook filosofisch en spiritueel is.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. We komen de eerstvolgende keer bij elkaar op maandag 11 febr., 20.00 uur. Wie hiervoor belangstelling heeft graag melden bij ds. Attie Minnema

De leeskring theologie/filosofie komt sinds enkele jaren (ongeveer) maandelijks bij elkaar, 20.00-22.00 uur, data worden in overleg afgesproken.

Gespreksleiding: Hans Bouman en ds. Attie Minnema.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Aanmelden z.s.m.

De volgende gemeentemaaltijd voor ouderen en degenen die vaak alleen eten zal zijn op woensdag 27 februari 2019, tijd 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur.

Overige data in 2019: 1 mei.

Tegen die tijd zal er een lijst op het prikbord in de foyer hangen voor aanmelding. Info bij Ada van der Ster, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kosten € 6,-.

 

Subcategories

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2021-02-28 09:56:00 Luister
2021-02-25 19:00:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 7 Maart om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
dienst v Schrift en Tafel

Voorganger: ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Carla Izeren


Zon 7 Maart om 11:30 uur in

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Jeugdkerk