Laatste nieuws

Dr. Singor was docent Oude Geschiedenis aan de universiteit Leiden. Hij heeft een boek geschreven over Constantijn en de christelijke revolutie in het Romeinse Rijk. Hij zal spreken over de betekenis van Constantijn voor de ontwikkeling van het christendom, toegespitst op de positie die het christendom sinds de scheiding van kerk en staat/maatschappij in onze moderne cultuur inneemt. Daarbij zal hij ook een vergelijking maken met de uitbreiding van de islam nu in het westen.

Leven-dig Gesprek zijn bezinningsavonden over geloof- en/of levensvragen, waar ieder welkom is die belangstelling heeft voor het onderwerp.

Tijd: 20.00-uiterlijk 22.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een drankje. Graag een vrijwillige bijdrage in de onkosten.

De Protestantse Kerk in Nederland laat in een verklaring weten geschokt te zijn over de vele bootvluchtelingen die hun leven verloren in hun poging Europa te bereiken.

Ds. Arjan Plaisier roept erin op om vluchtelingen als onze naaste te zien. “Wij doen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet tevergeefs aan te laten kloppen op onze deur.”

Kerk in Actie, de hulporganisatie van de Protestantse Kerk, komt op voor vluchtelingen. In Nederland door te strijden voor een menswaardig bestaan voor ongedumenteerden en uitgeprocedeerden.

Wereldwijd door niet weg te kijken van de problemen aan de Europese grenzen, maar organisaties die bootvluchtelingen opvangen te ondersteunen. En door hulp te geven aan vluchtelingen en ontheemden in Irak en Syrië, maar ook vergeten gebieden als Zuid-Sudan.

Europa mag niet wegkijken van de vluchtelingenproblematiek aan haar grenzen, maar moet met echte oplossingen komen. Als eerste door meer bij te dragen aan hulp aan vluchtelingen in conflictgebieden. Maar ook door ruimhartiger visa, beurzen en banen te verstrekken aan vluchtelingen. (In juni organiseerde Kerk in Actie een conferentie over Safe Passages ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag 2015. Lees hier meer)

Verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland

Opnieuw zijn wij geschokt over de vele mannen, vrouwen en kinderen die in de afgelopen weken hun leven verloren op de Middellandse, de Egeïsche Zee en op het vasteland van Europa. In eerdere jaren verloren al 17.000 mensen hun leven toen ze, vaak vluchtend uit situaties van tomeloos geweld, hun toevlucht zochten in Europa. Zoveel dodelijke slachtoffers vervullen ons met droefheid en ontzetting.

Droefheid en ontzetting alleen is echter niet genoeg. Het is onze plicht als kerk maar ook als samenleving naast deze vluchtelingen te staan. Concreet denken we daarbij aan het volgende:

  • Er moet een veilige route komen naar Europa voor asielzoekers die in aanmerking komen voor een humanitair visum. Asielzoekers zouden niet meer genoodzaakt moeten zijn om via mensensmokkelaars of langs andere gevaarlijke wegen een veilige plek te bereiken. Wij ondersteunen het betoog van eurocommissaris Frans Timmermans in deze richting.
  • Wij ondersteunen bijvoorbeeld het instellen van humanitaire visa: visa die voor vijf jaar gegeven worden aan vluchtelingen uit oorlogssituaties.
  • Wij ondersteunen het initiatief van staatssecretaris Klaas Dijkhoff die burgemeesters en gemeentes in Nederland vraagt om te helpen bij het huisvestigingsprobleem van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Wij weten van velen, waaronder leden van onze Protestantse Kerk, die bereid zijn hierin verantwoordelijkheid te nemen. We willen onze bijdrage blijven leveren in de opvang en begeleiding van deze mensen. Wij willen onze deskundigheid graag delen met de staatssecretaris en nodigen hem uit ons bij zijn plannen te betrekken. Eerder in de geschiedenis (bootvluchtelingen uit Vietnam en vluchtelingen uit Joegoslavië) werd royaal gebruik gemaakt van particulier initiatief. Dat kan het draagvlak versterken voor opvang van vluchtelingen nu.
  • We erkennen hoe ingewikkeld het is voor de internationale gemeenschap om tot oplossingen te komen in de brandhaarden van deze wereld, vooral in Syrië en Irak. Wij voelen ons machteloos. We zien met zorg hoe de burgerbevolking, voornamelijk minderheden, het slachtoffer wordt van voortdurend geweld. Voortgezette inspanningen om de strijdende partijen om de tafel te krijgen verdienen alle ondersteuning.
  • Intussen blijft hulp in de regio belangrijk. Samen met lokale kerken zet de Protestantse Kerk zich via een omvangrijk noodhulpprogramma in voor opvang in de regio. We doen dat zowel in Syrië en Irak en hun buurlanden, als in andere delen van de wereld, en zullen hiermee doorgaan. Wij weten dat velen zich hiervoor inzetten en roepen op hiermee voort te gaan.

Wij willen luisteren naar het evangelie van Jezus Christus die ons geleerd heeft dat wij de ‘naaste’ zijn van gewonden langs de weg en van vluchtelingen. Wij doen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet tevergeefs aan te laten kloppen op onze deur.

Dr. A.J. Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland​

bron: http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Protestantse-Kerk-naast-vluchtelingen-gaan-staan.aspx?r=o

Leeskring Prediker: Op het raakvlak van filosofie en geloof, met als boek: Zinvol leven, Prediker (Stefan Paas & Siebrand Wierda).

Na enkele boeken van de franse filosoof en godsdiensthistoricus Frederic Lenoir wordt nu het boekje ‘Zinvol leven’ over Prediker gelezen. Over vragen als : Wat geeft het leven zin? Waar genieten we van en waar gaan we voor? En over levensterreinen als werk, geld, plezier, relaties, geloven. Bij ieder hoofdstuk staan enkele gespreksvragen. De eerste avond is op maandag 21 september.

Nieuwe deelnemers van harte welkom. Tijd: 20.00-22.00 uur, meestal bij één van de deelnemers thuis. Info en aanmelding en gespreksleiding Hans Bouman : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ook komend seizoen komt de meditatiekring weer bij elkaar op de 2e woensdag van de maand, tijd 20.15-21.15 uur (kerkzaal open vanaf 20.00 uur met muziek), begeleiding Hans Bouman en ds. Attie Minnema. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, ook om een keer te komen ‘kijken’ en meedoen om te ervaren wat meditatie is.

Bij goed weer beginnen we 9 september met een meditatiewandeling in/rond Biesland. Eerdere deelnemers aan de kring ontvangen een uitnodiging, wie belangstelling heeft voor de kring kan zich melden bij ds. Attie Minnema, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Leven-dig Gesprek: Donderdag 1 oktober Prof. dr. Herman Noordegraaf over kerk, diaconaat en de participatiesamenleving.

Prof. dr. Noordegraaf is bijzonder hoogleraar en docent voor diaconaat aan de Protestantse Universiteit. Hij zal deze avond een inleiding houden over kerken/diaconaat en de participatiesamenleving. Na zijn inleiding en een korte pauze zal er gelegenheid zijn voor vragen en gesprek. Een actueel punt voor ons als kerk en gelovigen: wat moet / kan onze rol zijn in de samenleving van deze tijd als het gaat over hulpverlening, diaconaat en de participatiesamenleving?

Leven-dig Gesprek zijn bezinningsavonden over geloof- en/of levensvragen, waar ieder welkom is die belangstelling heeft voor het onderwerp.

Tijd: 20.00-uiterlijk 22.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een drankje. Graag een vrijwillige bijdrage in de onkosten.

Het verdere programma:

Nu al kunnen we heel het programma voor 'Leven-dig Gesprek in De Toevlucht' bekend maken, het is gelukt om een mooie serie van 4 avonden met afwisselende onderwerpen en bekende sprekers te plannen.

Om alvast te noteren:

  • Maandag 26 okt. dr. Henk Singor over de betekenis van Constantijn voor het christendom, de ontwikkeling van het christendom, de positie ervan in onze moderne cultuur en een vergelijking van de 'revolutie' van het christendom toen en die van de islam nu.
  • Maandag 8 febr. 2015 dr. J.J. Suurmond (bekend van o.a. zijn columns in Trouw) over 'Goed oud worden'.
  • Donderdag 3 maart (in de 40dagentijd voor Pasen): ds. H. Plomp over Chagall, inclusief het 'kruismotief' in zijn werk.

 

 


Zondag 30 aug. was Gonda de Haan, van Kerk in Actie in de kerk De Toevlucht om de opbrengst van de zomercollectes in ontvangst te nemen. Zes zondagen is gecollecteerd voor de “Kinderen in de knel”projecten in Colombia, Oeganda en India. We zijn heel blij met de opbrengst van EUR 2.000,-! Hiermee krijgen kinderen een kans op onderwijs in India, worden straatkinderen opgevangen in Oeganda of krijgen kinderen vakonderwijs in Colombia.

ZWO-commissie

De eerstvolgende data van de gemeentemaaltijden zijn: woensdag 19 augustus en woensdag 21 oktober.

Tijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur.

Enkele weken van te voren zal een aanmeldingslijst in de foyer op het prikbord hangen of aanmelden bij Ada van der Ster.

Kosten € 5,-

Advent is de tijd van voorbereiding op Kerst, advent betekent verwachten, uitzien naar. We kijken uit naar het Feest van de komst van Gods Licht in de wereld.

Vanaf deze zondag is de kleur in de kerk paars, kleur van bezinning en inkeer. We volgen samen met de kinderen het adventsproject. Iedere zondag wordt een kaars meer aangestoken en zingen we een kaarsenlied. De groep symbolische schikking verzorgt iedere zondag een schikking passend bij het thema van de viering.

van: ds. Jan Offringa en Evert van Baren (red).

Het boek is een neerslag van gesprekken van predikant Jan Offringa met een 14-tal kerkgangers over hoe hun geloof door de jaren heen is veranderd. Wat hebben ze zoals losgelaten en wat kwam daar voor terug? Welke nieuwe inzichten zijn voor hen belangrijk? Verhalen over geloof en reflectie daarop, over actuele kwesties in kerk en samenleving. Dit boek brengt in beeld wat er leeft aan geloof en ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap.

Ds. Jan Offringa komt op maandag 10 november in het kader van Leven-dig Gesprek in De Toevlucht spreken over dit boek.

Eerste datum: maandag 29 sept., op deze avond zullen we meerdere data afspreken, voornamelijk op maandag of donderdagavond.

Wie hiervoor belangstelling heeft graag z.s.m. aanmelden bij ds. Attie Minnema

Graag uw aandacht voor het programma Vorming en Toerusting met activiteiten, gespreksgroepen e.d. voor het komende seizoen. U kunt het programma vinden onder het menu Leren

Subcategories

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2021-04-18 09:58:00 Luister
2021-04-11 09:55:00 Luister

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 25 April om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: mevr. M. Griffioen
Ouderling van dienst: Marlies Verbaan