Op Ypenburg:

De schoolvakanties zijn dit jaar vroeg afgelopen, de kinderen en jongeren zijn inmiddels weer naar school en ook het kerkelijke leven komt zo langzamerhand weer op gang. Hieronder staan al een aantal activiteiten genoemd die de komende weken zullen plaatsvinden. De (kerk)agenda vult zich al weer snel. Daarom noemen we alvast enkele boeiende activiteiten zoals ‘Leven-dig Gesprek’ en de gemeentemaaltijden. Over enkele weken komt het nieuwe Vorming en Toerustingsprogramma van onze wijkgemeente uit waarin nog veel meer activiteiten staan.

Een groot deel van de activiteiten staat dit seizoen in het kader van ons jaarthema ‘Kunst in de kerk’. Misschien zal niet iedereen zichzelf even ‘creatief’ vinden, maar we hopen toch dat er activiteiten in dit kader zijn die u / jullie aanspreken.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Het jeugdjournaal heeft af en toe interessante weetjes. Zo werd daarin verteld dat het woord ‘lente’ komt van lengen en langer worden. Het oude woord ‘langa’ betekent verlengen, langer worden, en dat past, immers in de lente worden de dagen langer en lichter. We hopen natuurlijk weer op een mooie lente met heerlijk weer en zonneschijn waarin we ons kunnen laten verwarmen.

Sommige verklaringen van ‘lente’ leggen ook een verband met ‘lengten’ en ‘lent’ wat vastentijd zou betekenen. Ook passend om de 40 dagentijd of vastentijd grotendeels ook in de lente valt.

En daarbij past het ook prachtig dat Pasen in de tijd valt dat het volop lente is, Pasen immers als feest van het Licht. Het kindernevendienstproject en de symbolische schikking verbeelden dat elk met het symbool van de zon. De zon ook als symbool van God en Christus als het licht dat de duisternis verdrijft.

Al is het niet zoals met Kerst de gewoonte om wenskaarten te versturen, toch mogen we elkaar met Pasen het Licht van Christus toewensen en toezingen, Licht voor elkaar en voor de wereld om ons heen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Dit jaar, 2017, is het jaar waarin we 500 jaar Reformatie herdenken. In Nederland, maar ook in andere landen, uiteraard Duitsland, worden allerlei evenementen georganiseerd in het kader van dit Lutherjaar. En op verschillende manieren willen we ook in onze wijkgemeente daar aandacht aan besteden. Normaal gesproken volgen we, samen met de kindernevendienst op zondag het Oecumenisch leesrooster. Vanaf februari wordt in het materiaal dat we gebruiken het Luthers leesrooster gevolgd. En we proberen iedere maand één van de Lutherliederen uit het liedboek te zingen met daarbij een korte toelichting. Ook op Rond de 60, Rond de 30 kring en de catechisatie komt Luther aan bod. En we organiseren, samen met wijkgemeente Nootdorp, een bijzondere voorstelling over Luther en de geloofsthema’s die voor hem belangrijk waren.

We staan in onze gemeente niet zo vaak stil bij dit moment uit onze kerkgeschiedenis en de tijd van Luther en de geloofsbeleving was een heel andere dan de onze. Maar misschien spelen bepaalde thema’s uit die tijd en geloofsbeleving toch nog wel een bepaalde rol in ons geloof.

We hopen in ieder geval dat de aandacht voor 500 jaar Reformatie ons weer wat meer bewust maakt van de traditie waar we uit komen en die ons gevormd heeft. En misschien ontdekken we dat de thema’s van toen (deels) nog steeds actueel zijn.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Op verschillende manieren en momenten besteden we in onze wijkgemeente aandacht aan de herdenking van 500 jaar Reformatie. Met veel plezier kijken we bijvoorbeeld terug op de catechisatie en de dienst met de jongeren over Luther en de Reformatie. Een aantal leuke, spitsvondige en mooie !   stellingen kwamen langs:

‘Vergeving is onbetaalbaar’.

‘Meer verschillenden soorten kerken binnen één geloof is handig’.

‘De katholieke kerk en de Protestantse Kerk zouden eigenlijk weer 1 kerk kunnen worden’.

‘Als er weer één soort kerk is, geeft dat een symbool van vrede’.

En nog veel meer stellingen, omlijst door muziek van de jongeren zelf.

En inmiddels is er weer de volgende activiteit binnen de herdenking van de Reformatie aanstaanden: de voorstelling ‘Hier sta ik – Dansen en vechten met Luther’ van Kees van der Zwaard op 16 maart in De Toevlucht, 20.00 uur.

Voor verdere informatie en aanmelding zie elders in deze kerkbode. Entree € 5,- maar t/m 18 jaar gratis !

We hopen voor deze bijzondere voorstelling, die we samen met wijkgemeente Nootdorp organiseren,  op een goede opkomst.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

(Al)Weer een nieuw jaar. Weer wisselen we goede wensen uit voor komend jaar en hopen op Heil, heelheid, en Zegen voor ieder persoonlijk en voor ons land en de wereld. Weer erop letten 2017 te schrijven i.p.v. 2016. Zo voelt het even als een nieuw begin maar al heel snel gaat (bijna) alles weer op dezelfde manier verder.

Dit jaar is ook het herdenkingsjaar 500 jaar Reformatie. Ik ben benieuwd in hoeverre dat leeft onder gemeenteleden. We willen er dit jaar wel aandacht aan besteden. Dat begint vanuit de Raad van Kerken op 22 januari, de zondag als afsluiting van de Week van Gebed voor Eenheid van Christenen (zie hieronder). Binnen onze wijkgemeente willen we er aandacht aan geven door gedurende het jaar de 13 Lutherliederen te zingen die in het liedboek staan, met daarbij een korte toelichting en het leesrooster dat wij iedere zondag volgen geeft vanaf februari de lezingen volgens het Lutherse leesrooster. Ook in de catechisatie gaan we het, op een speelse manier, met elkaar hebben over de Reformatie en dan vooral over de thema’s die daarin speelden en of die onderwerpen nu nog voor ons belangrijk zijn. We zullen proberen in de kerkdienst met de jongeren daar iets van te laten horen en zien. Graag hoor ik in de loop van het jaar of deze aandacht voor de Reformatie u al dan niet aanspreekt.

Met dank voor alle goede nieuwjaarswensen die wij ontvingen,

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 20 Januari om 10:00 uur in H. Bartholomeuskerk

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering in de H. Bartholmeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp. Deze viering wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Nootdorp-Ypenburg in het kader van de Week van Gebed voor eenheid van de Christenen. Het thema van deze viering is: ?Recht voor ogen?. Voorgangers: Diaken Dick Vrijburg (r.k. parochie), Petra Vossegat (Ipse De Bruggen) en ds. Attie Minnema. In deze viering is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. In De Toevlucht is deze ochtend geen kerkdienst.

Voorganger: Diaken Dick Vrijburg, Petra Vossegat, ds. Attie Minnema
Ouderling van dienst: Yuri Sigmund