Op Ypenburg

Op de eerste zondag van Advent wordt in de drie kerken in Nootdorp en Ypenburg, zoals ieder jaar, de Adventsgroet gelezen door één van de leden van een andere wijkgemeente/parochie. Eén van onze Ypenburgse gemeenteleden zal de adventsgroet lezen in één van de Nootdorpse kerken. Zo drukken we uit dat wij samen en in verbondenheid met elkaar als kerken van Nootdorp en Ypenburg het Licht van Kerst verwachten en toeleven naar Kerst.

Deze oecumenische verbondenheid van onze Protestantse Kerk en de Katholieke parochiekern in Nootdorp groeit steeds meer. Inmiddels kennen we de twee oecumenische zondagmorgenvieringen, één op de 3e zondag in januari in het kader van de Week van Gebed voor Eenheid van Christenen en op de 4e zondag in september in het kader van de Vredesweek, beiden met drie voorgangers te houden in de r.k. H. Bartholomeuskerk. Ook de oudejaarsavonddienst is sinds vorig jaar oecumenisch en wordt afwisselend gehouden in één van de beide protestantse kerken met twee voorgangers, protestants en katholiek. En ook de meditatieve vieringen in Advent en de Veertigdagentijd in de Bartholomeuskerk en de vespers op de 1e zondag van de maand in de Dorpskerk zijn oecumenisch.

Daarnaast zijn er nog meer oecumenische activiteiten bijv. een maaltijd in de Stille Week, volgend jaar hopelijk weer Lessons & Carols en af en toe een dag voor en met de kinderen.

Dit alles wordt georganiseerd vanuit de Kerken Nootdorp-Ypenburg (voorheen Raad van Kerken). Met de nieuwe naam is ook een nieuw logo geïntroduceerd. Een mooi logo waarin kerk in dorp en stad is te herkennen.

Zo hopen we dat de verbondenheid met elkaar als kerken en gelovigen, ondanks de verschillen die er ook zijn, steeds meer zal groeien. In het geloofsvertrouwen dat de verbondenheid groter is dan de verschillen die er zijn, omdat we die verbondenheid vinden in het geloof in God en in de verwachting van de komst van het Licht zoals we dat met kerst weer mogen vieren.

            Met hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg

In verschillende kringen hebben we inmiddels een Bijbelverhaal gelezen met de methode van het Contextueel Bijbellezen of, zoals wij het noemen: Bijbellezen in onze tijd. En beide titels samen drukken uit waar het in deze methode om gaat: we lezen een Bijbelverhaal in en vanuit de context, de tijd en omstandigheden, waarin wij leven en met wat ons daarin bezig houdt. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen spreken we met elkaar over een bepaald onderwerp en onderzoeken zo allerlei aspecten die bij dat onderwerp horen. En na en vanuit dat gesprek lezen we het Bijbelverhaal, in de hoop zo te ontdekken wat het Bijbelverhaal voor ons leven nu te zeggen kan hebben.

Behalve de gezamenlijke avonden met Nootdorp ‘Bijbellezen in onze tijd’ (zie hieronder) hebben we deze methode ook uitgeprobeerd op de Rond de 60 kring en in de catechese bij Philadelphia. Steeds leverde dit een mooi gesprek en een nieuwe kijk op het Bijbelverhaal op. Ook in de catechese 12-15 jaar na de jaarwisseling hoop ik op deze manier Bijbelverhalen te lezen met de jongeren. In de hoop ook samen met hen te ontdekken dat de Bijbel voor ons ‘een goed verhaal’ is.

ds. Attie Minnema

Op Ypenburg

We staan weer aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen, gemarkeerd door onze jaarlijkse startzondag. Voor dit nieuwe seizoen en startzondag hebben we als jaarthema gekozen voor ‘Een goed verhaal’, in aansluiting bij het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk.

De website van de PKN zegt daarbij: ‘In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld’. De Bijbel als Gods Woord in mensentaal dat troost, bemoedigt, inspireert en ook nu nog cultureel en maatschappelijk relevant is. Het verhaal van God als spiegel voor ons leven.”

Natuurlijk zijn we als geloofsgemeenschap steeds op allerlei manieren bezig met en rond Bijbelverhalen, de Bijbel is de Bron voor ons leven en kerk zijn. Maar komend seizoen hopen we dit op enkele bijzondere manieren te doen. We hopen dat de Bijbel zo steeds opnieuw een inspirerend boek blijkt, waarin soms hele bekende verhalen opeens nieuw tot je kunnen spreken.

N.a.v. dit jaarthema ‘Een goed verhaal’ heeft de schrijversgroep ‘Liberaal Christendom’ deze zomer een preekwedstrijd uitgeschreven rond lastige Bijbelverhalen. Met de uitdaging een preek te schrijven rond één van de drie teksten: Psalm 139: 19-22, Matteüs 23: 27-33 of Handelingen 5: 1-11.

In augustus heb ik over twee van die lastige teksten een preek geschreven, Psalm 139 en Handelingen 5, deze zijn na te lezen op onze website www.kerkopypenburg.nl onder ‘Dominee’ – Preken.

Voor iedere, thuis, op school of werk en in de kerk een goed en inspirerend nieuw seizoen toegewenst,

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 29 Maart om 10:00 uur in De Toevlucht,

Informatie bij deze dienst:

Kerkdienst te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Zoeken bij Vind uw kerk' : Protestantse gemeente Ypenburg
Orde van dienst: www.kerkopypenburg.nl bij 'Laatste nieuws'

Vijfde zondag van de 40-dagentijd, zondag Judica: 'Verschaf mij recht' (Ps. 43: 1). Lezingen: Exodus 9: 13-35 en Johannes 11: 1 -4 (5-16) 17-44,
Kindernevendienstthema: 'Kracht van boven'.

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Jonathan Heiner