18 september 2015

MISSIE

Als gemeente van Christus zijn we er niet voor onszelf alleen. Geïnspireerd vanuit het Woord van God bieden we ruimte voor ieder die ontmoeting, bezinning en rust zoekt om samen een weg te gaan in geloof en levensvragen. In alle openheid willen we omzien naar elkaar en anderen.

VISIE

De verscheidene werkgroepen geven invulling aan de missie, met ondersteuning vanuit de wijkkerkenraad, met de volgende visie:

Diaconie

Wij zijn geroepen om vanuit ons geloof om te zien naar elkaar.

Wij bieden als kerkgemeenschap geborgenheid en verbondenheid: (t)huis & ontmoetingsplaats

Het is belangrijk dat we als wijkgemeente helpen waar geen helper is.

Jeugd

Kinderen en jongeren verdienen een volwaardige plek binnen de gemeente in de hoop dat zij de waarde van het geloof voor hun leven zullen kunnen ontdekken.

Beleid:

Als wijkgemeente streven we ernaar kinderen/jongeren bij kerk (vieringen en activiteiten) en geloof betrokken te houden door de jeugd een eigen plek en ruimte te geven (inhoudelijk en fysiek), aansluitend bij hun belevingswereld, zodat zij vanuit hun belevingswereld mee kunnen doen.

De jongeren worden daarin ondersteund door gemotiveerde leiding. Daarbij is ruimte voor jongeren van binnen en buiten de kerk.

De gemeente biedt daartoe ondersteuning. Dit vraagt van de gemeente een constante inspanning.

Eredienst

Vieringen zijn en blijven één van de centrale momenten in het gemeente-zijn, als plek van ontmoeting met God en met elkaar, als inspiratie voor het leven van iedere dag. Wij vieren daarin Gods liefde en ons (dagelijkse) leven met daarbij de hoogte- en dieptepunten van het leven.

ZWO

Als gemeente van Christus zijn we er voor elkaar, voor mensen om ons heen en mensen ver weg. Vanuit het evangelie streven we naar een rechtvaardige en duurzame wereld.

Kerkrentmeesters:

Kernwoord: vertrouwen

Het is onze opdracht om ruimte te bieden aan kerkelijke activiteiten en aan anderen.

Het is belangrijk dat de wijkgemeente kan blijven functioneren. Daarvoor is nodig dat er voldoende pastorale capaciteit is en geschikte ruimtes. Dat maakt een zorgvuldig omgaan met de middelen noodzakelijk.

Het rentmeesterschap houdt ook in dat we oog hebben voor duurzaamheid. Dat houdt o.a. in het tegengaan van verkwisting en verspilling.

Pastoraat

Wij zijn een kerkgemeenschap die vanuit respect en verbondenheid in zorgzaamheid om ziet naar elkaar.

Het is belangrijk dat de wijkgemeente zich openstelt en een ontmoetingsplek is voor jong en oud.

Als wijkgemeente is het onze opdracht en roeping om te zien naar een ieder die behoefte heeft aan een luisterend oor.

Vorming en Toerusting

Geloven is een levenslange zoektocht en leerweg. Daarin willen we gemeenteleden en belangstellenden toerusting en vorming bieden.  Dit doen we door het stimuleren van ontmoeting en gesprek rond geloof- en levensvragen. In onze pluriforme gemeente passen daarvoor verschillende vormen, met daarin openheid en respect voor ieders mening en geloofsbeleving.

Al onze activiteiten staan daarbij gastvrij open voor ieder die daarin mee wil doen.

AANDACHTSPUNTEN

Naast de activiteiten die we als gemeente uitvoeren, hebben we zeven aandachtspunten, die we vanuit de wijkkerkenraad met alle werkgroepen aandacht zullen geven.

 

 • We zijn samen met de wijkgemeente Nootdorp één Protestantse Gemeente Nootdorp-Ypenburg
 • We willen kerk in de wijk zijn. Een vraag daar is: hoe zien we onze missionaire opgave in relatie tot andere missionaire activiteiten om ons heen?
 • We willen kerk in de wijk zijn en hoe ver, letterlijk en figuurlijk, strekt daarbij de ambitie en wat is realiseerbaar?
 • Onze wijkgemeente veroudert en op termijn zal de behoefte aan pastorale en diaconale aandacht toenemen. Hoe geven we die aandacht vorm? Daarnaast moeten we ons als gemeente voorbereiden m.b.v. een vrijwilligersbeleid om deze groeiende behoefte op te vangen.
 • Ook onze jeugd wordt ouder en het zwaartepunt ligt bij de tieners. We willen die groep als volwaardig deel van onze gemeente zien. We nemen ze serieus in hun geloofsvragen, bieden hun ruimte en begeleiden hen.
 • We zetten in op het duurzaam gemeente-zijn met concrete en kleine acties.
 • Vorming en toerusting is een sterk punt, passend bij onze gemeente. Daarmee bereiken we ook niet-gemeenteleden om samen een weg te gaan in geloof en levensvragen.

 

 

Volgende kerkdienst

 • Eerstvolgende kerkdienst is op
  zondag 28 april om 10:00 uur
  Voorganger:
  ds. Reinhard van Elderen
  Locatie: De Toevlucht

Save
Cookies user preferences
De Twitter feed benodigt toestemming voor cookies, maar u mag deze ook weigeren.
Alles accepteren
Alles weigeren
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Twitter
Accepteren
Weigeren